↑ Επιστροφή σε Το σχολείο με μια ματιά

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Επικαιροποιημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Σχολικό έτος 2019-2020

Οι ακόλουθοι είναι οι κανόνες στην τήρηση των οποίων δεσμευόμαστε όλοι, μαθητές και καθηγητές, ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε καλύτερα. Είναι το αποτέλεσμα διαλόγου όπου εκφράσαμε τις απόψεις μας και με τον οποίο προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τον προηγούμενο κανονισμό λειτουργίας του σχολείου, αξιοποιώντας την εμπειρία από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του. Στηριχθήκαμε στους νόμους του κράτους αλλά προσθέσαμε και τους δικούς μας κανόνες με βάση τις ιδιαιτερότητες του σχολείου μας και τον τρόπο που εμείς επιθυμούμε να συμβιώνουμε και να μαθαίνουμε.

 

Στάση των εκπαιδευτικών

 • Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τους/τις μαθητές/τριες με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό.
 • Υποστηρίζουν τη μάθηση τόσο μέσα στην τάξη όσο και έξω από αυτή.
 • Συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού κλίματος που χαρακτηρίζεται από τον αμοιβαίο σεβασμό, την ελεύθερη έκφραση, την αποφυγή εντάσεων, το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς, δηλαδή τις απαραίτητες εκείνες συνθήκες κάτω από τις οποίες ο/η μαθητής/τρια μπορεί να λειτουργήσει και να προοδεύσει.

 

Προσέλευση στο σχολείο

 • Οι μαθητές/τριες φροντίζουν να προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα, πριν από την πρωινή συγκέντρωση στις 8:15΄.
 • Κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης συντάσσονται στις προκαθορισμένες θέσεις των τμημάτων και δείχνουν κόσμια στάση και ανάλογο σεβασμό, τόσο κατά τη διάρκεια της προσευχής όσο και κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων που μπορεί να ακολουθούν.
 • Μπαίνουν με τάξη στις αίθουσες, μόλις χτυπήσει το κουδούνι. Αν για κάποιο λόγο δεν εισέλθουν έγκαιρα, γίνονται δεκτοί μόνο ύστερα από άδεια του εκπαιδευτικού.
 • Για λόγους ασφάλειας, υγείας, αποτροπής ατυχήματος και καλύτερης λειτουργίας της τάξης, φέρνουν στην αίθουσα μόνο ό,τι υλικό απαιτείται για το συγκεκριμένο μάθημα. Επίσης, δεν επιτρέπεται να φέρνουν μαζί τους φαγητά ή αναψυκτικά.

 

Συμπεριφορά στα διαλείμματα

 • Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων όλοι οι μαθητές/τριες βγαίνουν στο προαύλιο, εκτός αν δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και σύμφωνα με τις υποδείξεις των εφημερευόντων.
 • Σε καμία περίπτωση δεν απομακρύνονται από το σχολείο χωρίς άδεια από τον/την Διευθυντή/τρια και αποφεύγουν επαφές με άτομα που δεν ανήκουν στη σχολική κοινότητα.
 • Στα διαλείμματα ή στα κενά μπορούν με δική τους ευθύνη να δανείζονται και να χρησιμοποιούν τις μπάλες που διαθέτει το σχολείο.
 • Σέβονται τους/τις συμμαθητές/τριές τους και λύνουν τις διαφορές τους με διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν ποτέ στη χρήση βίας.
 • Η άσκηση σωματικής, λεκτικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα. Καμία μορφή βίας δεν έχει θέση στο σχολείο μας.

 

Αποχώρηση στη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου

 • Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν όλο το διδακτικό ωράριο. Σε περίπτωση ανάγκης ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες τους και μπορούν να φύγουν από το σχολείο μόνο με άδεια του/της Διευθυντή/τριας.

 

Χρήση κινητών τηλεφώνων & άλλων ηλεκτρονικών συσκευών

 • Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα στον σχολικό χώρο ούτε και οποιασδήποτε άλλης συσκευής που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου.
 • Δεν επιτρέπεται η κάθε είδους φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση στους χώρους του σχολείου χωρίς άδεια.
 • Για επικοινωνία με τους γονείς συνιστάται η χρήση του καρτοτηλεφώνου του σχολείου.

 

Στάση των μαθητών

 • Οι μαθητές/τριες σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών/τριών τους για μάθηση και το δικαίωμα των εκπαιδευτικών για διδασκαλία. Παρακολουθούν το μάθημα και συμμετέχουν σ’ αυτό χωρίς να εμποδίζουν τη διεξαγωγή του. Ζητούν άδεια να βγουν από την αίθουσα μόνο για σοβαρό λόγο.
 • Όσοι/ες ενοχλούν επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του μαθήματος τους/τις συμμαθητές/τριές τους ή τον/την εκπαιδευτικό και δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του/της, μπορεί να τιμωρηθούν.
 • Όταν απομακρύνονται από την τάξη, σημειώνεται απουσία στο απουσιολόγιο και με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας του σχολείου παραμένουν για την υπόλοιπη διδακτική ώρα στο Γραφείο του Συλλόγου των Καθηγητών ή στον χώρο της βιβλιοθήκης και ασχολούνται με κάποια εργασία η οποία τους ανατίθεται. Σε καμία περίπτωση δεν περιφέρονται στο προαύλιο.
 • Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον ίδιο διδάσκοντα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει την επιβολή αυστηρότερων μέτρων με βάση τη νομοθεσία που ισχύει.
 • Οι μαθητές/τριες δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών και γενικότερα όλου του προσωπικού του Σχολείου.
 • Συμμετέχουν ή παρακολουθούν τις εκδηλώσεις του σχολείου, δείχνοντας τον ανάλογο σεβασμό.

 

Φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον

 • Οι μαθητές/τριες σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου.
 • Προσέχουν τα θρανία τους και τα διατηρούν καθαρά, χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων και δεν ρυπαίνουν τον χώρο (προαύλιο, τοίχους, κοινόχρηστους χώρους).
 • Είναι υπεύθυνοι/ες για την καλή κατάσταση του ατομικού ερμαρίου τους, που τους παραδίνεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς για τη φύλαξη της τσάντας και των προσωπικών τους αντικειμένων. Κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει στο σχολείο αντικλείδι για το ερμάριο, ώστε να χρησιμοποιείται σε περίπτωση ανάγκης από τον/την μαθητή/τρια.
 • Ο/Η μαθητής/τρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου τιμωρείται σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τους κηδεμόνες του/της.

 

Εθελοντισμός – Μια μέρα για το σχολείο

 • Καθιερώνεται μέρα εθελοντισμού για την αντιμετώπιση καθημερινών αναγκών και για τη βελτίωση της σχολικής ζωής.
 • Με πρόσκληση του/της Διευθυντή/τριας που ανακοινώνεται και στην ιστοσελίδα του σχολείου, μαθητές, γονείς και καθηγητές προσφέρουν, εφόσον το επιθυμούν, εθελοντική εργασία (ευπρεπισμό σχολικών χώρων, καθαρισμούς, φυτεύσεις, βαψίματα κλπ.) εκτός διδακτικού ωραρίου και κατά προτίμηση στο τέλος της εβδομάδας.
 • Ο/Η Διευθυντής/τρια φροντίζει να διατίθενται τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία.

 

Οι παραπάνω κανόνες μπορούν να εφαρμοστούν μόνο αν όλοι όσοι ζούμε και δουλεύουμε σε αυτό το σχολείο αποφασίσουμε να τους τηρήσουμε και να τους υπερασπιστούμε με την ελεύθερη βούλησή μας.

Οι μαθητές/τριες & οι εκπαιδευτικοί

του Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/to-scholio-me-mia-matia/esoterikos-kanonismos-litourgias/