↑ Επιστροφή σε Το σχολείο με μια ματιά

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο παρακάτω εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου, που είναι σε ισχύ για το τρέχον σχολικό έτος, αποτελεί επικαιροποίηση του κανονισμού του έτους 2019-20. Συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της Διευθύντριας της σχολικής μονάδας και με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου διδασκόντων, εκπροσώπων του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, καθώς και του προέδρου του Δεκαπενταμελούς συμβουλίου των μαθητών.

Επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία τον Νοέμβριο του 2023 και εγκρίθηκε από την αρμόδια Σύμβουλο Εκπαίδευσης. Έχει κατατεθεί προς έγκριση στη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως προβλέπει η σχετική εγκύκλιος (ΥΑ 13423/ΓΔ4/9-2-2021).

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

(επικαιροποιημένος για το σχολικό έτος 2023-2024)

 

Οι ακόλουθοι είναι οι κανόνες του σχολείου μας στην τήρηση των οποίων δεσμευόμαστε όλοι, μαθητές, καθηγητές και γονείς, ώστε να μπορούμε να συνεργαζόμαστε και να λειτουργούμε καλύτερα. Είναι το αποτέλεσμα διαλόγου και της εμπειρίας μας από την εφαρμογή του προηγούμενου κανονισμού λειτουργίας. Στηρίζονται στους νόμους του κράτους αλλά προσθέσαμε και τους δικούς μας όρους, με βάση τις ιδιαιτερότητες του σχολείου μας και τον τρόπο που εμείς επιθυμούμε να συμβιώνουμε και να μαθαίνουμε.

 

Σχολική κοινότητα

Η σχολική κοινότητα εργάζεται σε ένα συνεργατικό πλαίσιο αλληλοϋποστήριξης με όρους σωματικής και συναισθηματικής ασφάλειας, με απώτερο στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων που διασφαλίζουν στους μαθητές μας  όλα τα εχέγγυα ώστε στην ενήλικη ζωή τους να δρουν ως ενεργοί – δημοκρατικοί πολίτες.

 

Στάση των εκπαιδευτικών

 • Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τους/τις μαθητές/ήτριες με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό.

 • Υποστηρίζουν τη μάθηση τόσο μέσα στην τάξη όσο και έξω από αυτή.

 • Συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού κλίματος που χαρακτηρίζεται από τον αμοιβαίο σεβασμό, την ελεύθερη έκφραση, την αποφυγή εντάσεων, το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς, δηλαδή τις απαραίτητες εκείνες συνθήκες κάτω από τις οποίες ο/η μαθητής/ήτρια μπορεί να λειτουργήσει και να προοδεύσει. 

 

Προσέλευση στο σχολείο

 • Οι μαθητές/ήτριες φροντίζουν να προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα στις 8:15΄ π.μ.

 • Συμμετέχουν στην πρωινή συγκέντρωση σεβόμενοι την πρωινή προσευχή και δίνοντας προσοχή στις ανακοινώσεις που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και στη συνέχεια μπαίνουν στις αίθουσες.

 • Αν για κάποιο λόγο δεν εισέλθουν έγκαιρα, γίνονται δεκτοί μόνο ύστερα από άδεια του εκπαιδευτικού.

 • Δεν επιτρέπεται να φέρνουν μαζί τους φαγητά ή αναψυκτικά.

 

Συμπεριφορά στα διαλείμματα

 • Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και εφόσον το επιτρέπει ο καιρός, όλοι οι μαθητές/ήτριες βγαίνουν στο προαύλιο. Όλοι οι χώροι του σχολείου εποπτεύονται από εφημερεύοντες καθηγητές σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εφημεριών, στο οποίο υπάρχει πρόβλεψη και για τις εφημερίες σε περίπτωση κακοκαιρίας.

 • Σε καμία περίπτωση δεν απομακρύνονται από το σχολείο χωρίς άδεια από τον/την Διευθυντή/ύντρια και αποφεύγουν επαφές με άτομα που δεν ανήκουν στη σχολική κοινότητα.

 • Στα διαλείμματα ή στα κενά μπορούν να χρησιμοποιούν μπάλες μόνο με άδεια του εφημερεύοντα ή του εποπτεύοντα καθηγητή ή της Διεύθυνσης του σχολείου.

 

Σχέσεις μαθητών μεταξύ τους – επίλυση διαφορών

Οι μαθητές σέβονται τους/τις συμμαθητές/ήτριές τους και λύνουν τις διαφορές τους με διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν ποτέ στη χρήση βίας. Για την αντιμετώπισή τους απευθύνονται σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω όργανα:

 • στο 5μελές μαθητικό συμβούλιο του τμήματος

 • στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος

 • στους Συμβούλους σχολικής ζωής

 • στον υπεύθυνο καθηγητή για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας

 • στον/η Διευθυντή/ύντρια και στον/ην Υποδιευθυντή/ύντρια

Τα όργανα αυτά είναι αρμόδια και πρόθυμα να προσφέρουν κάθε βοήθεια για την επίλυση όλων των συγκρούσεων και οι μαθητές πρέπει να τους απευθύνονται με εμπιστοσύνη. Μπορούν επίσης να απευθύνονται σε οποιονδήποτε καθηγητή του σχολείου ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε οποιονδήποτε ενήλικα βρίσκεται ή εργάζεται εντός του σχολικού χώρου.

Η άσκηση σωματικής, λεκτικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα. Καμία μορφή βίας δεν έχει θέση στο σχολείο μας.

 

Αποχώρηση στη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου

Οι μαθητές/ήτριες παρακολουθούν όλο το διδακτικό ωράριο. Σε περίπτωση ανάγκης ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες τους και μπορούν να φύγουν από το σχολείο μόνο με άδεια του/της Διευθυντή/ύντριας.

 

Άλλα θέματα

Επισημαίνεται ότι: 

 • Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα στον σχολικό χώρο ούτε και οποιασδήποτε άλλης συσκευής που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου.

 • Για την επικοινωνία των μαθητών με τους γονείς τους διατίθενται στους μαθητές οι τηλεφωνικές συσκευές του σχολείου.
 • Δεν επιτρέπεται η κάθε είδους φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση στους χώρους του σχολείου χωρίς άδεια.

 • Το κάπνισμα, η λήψη αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών είναι καταστροφικά για την πνευματική και τη σωματική υγεία των μαθητών και γι’ αυτό τον λόγο απαγορεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου.

 

Στάση των μαθητών

 • Οι μαθητές/ήτριες σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών/τριών τους για μάθηση και το δικαίωμα των εκπαιδευτικών για διδασκαλία. Παρακολουθούν το μάθημα και συμμετέχουν σ’ αυτό χωρίς να εμποδίζουν τη διεξαγωγή του. Ζητούν άδεια να βγουν από την αίθουσα μόνο για σοβαρό λόγο.

 • Όσοι/ες ενοχλούν επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του μαθήματος τους/τις συμμαθητές/ήτριές τους ή τον/την εκπαιδευτικό και δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του/της, μπορεί να τιμωρηθούν.

 • Όταν απομακρύνονται από την τάξη, σημειώνεται απουσία στο απουσιολόγιο και με ευθύνη του/της Διευθυντή/ύντριας του σχολείου παραμένουν για την υπόλοιπη διδακτική ώρα στο Γραφείο του Συλλόγου των Καθηγητών ή στον χώρο της βιβλιοθήκης και ασχολούνται με κάποια εργασία η οποία τους ανατίθεται. Σε καμία περίπτωση δεν περιφέρονται στο προαύλιο.

 • Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον ίδιο διδάσκοντα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει την επιβολή αυστηρότερων μέτρων με βάση τη νομοθεσία που ισχύει.

 • Οι μαθητές/ήτριες δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών και γενικότερα όλου του προσωπικού του Σχολείου.

 • Συμμετέχουν ή παρακολουθούν τις εκδηλώσεις του σχολείου, δείχνοντας τον ανάλογο σεβασμό. 

 

Φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον

 • Οι μαθητές/ήτριες σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου. Προσέχουν τα θρανία τους και τα διατηρούν καθαρά, χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων και δεν ρυπαίνουν τον χώρο (προαύλιο, τοίχους, κοινόχρηστους χώρους).

 • Οι μαθητικές κοινότητες σε συνεργασία με τον Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων συμμετέχουν σε προγράμματα ανταποδοτικής ανακύκλωσης στηρίζοντας την ιδέα της αυτοδιαχείρισης και της αειφόρου ανάπτυξης.

 • Ο/Η μαθητής/ήτρια που προκαλεί με πρόθεση φθορά στην περιουσία του σχολείου τιμωρείται σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τους κηδεμόνες του/της.

 

Σχολικές δραστηριότητες

Οι μαθητές/ήτριες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, ομίλους και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και στις επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου.

 

Συνεργασία σχολείου – οικογένειας – Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων

 • Το σχολείο συνεργάζεται με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών τακτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα ενημέρωσης που αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου και εκτάκτως όποτε υπάρξει ανάγκη. Οι υπεύθυνοι των τμημάτων ενημερώνουν για τη φοίτηση των μαθητών με αποστολή e-mail σύμφωνα με το νόμο. Ο Διευθυντής/ύντρια καλεί τους γονείς στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς και παρουσιάζει τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου, ενώ συνεργάζεται με τους νόμιμους εκπροσώπους τους όποτε υπάρχει λόγος που προκύπτει από τη νομοθεσία ή τις περιστάσεις.

 • Οι γονείς των μαθητών/τριών οφείλουν να ενημερώνουν για δικαιολογημένη απουσία του παιδιού τους, καθώς και για οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να σχετίζεται με την επίδοση, την ανάπτυξη και την κοινωνικοποίησή του, ώστε οι εκπαιδευτικοί να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες. Επίσης ενθαρρύνονται να συζητούν με τη Διεύθυνση του σχολείου οποιοδήποτε ειδικότερο πρόβλημα των μαθητών, ώστε να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα προσοχή.

 

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

 • Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ύντριας πραγματοποιείται κάθε χρόνο επικαιροποίηση του μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καθώς και ασκήσεις ετοιμότητας για την αντιμετώπιση σεισμού. Σχέδιο εκκένωσης του κτιρίου υπάρχει αναρτημένο σε εμφανές σημείο σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και σημάνσεις εξόδων κινδύνου.

 • Κάθε χρόνο επίσης γίνεται έλεγχος των συσκευών πυρόσβεσης του κτιρίου, καθώς και τακτικός έλεγχος συντήρησης του ανελκυστήρα.

 • Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση κάθε άλλης έκτακτης ανάγκης, ακολουθούνται οι οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

 

Σχέση του σχολείου με τον Δήμο και άλλους φορείς

Ο Δήμος Ιωαννιτών έχει την ευθύνη για την ασφάλεια, τη συντήρηση και την προσβασιμότητα του σχολικού χώρου. Το σχολείο συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του Δήμου, καθώς και με άλλους φορείς (π.χ. Πανεπιστήμια, Περιφέρεια κ.λπ.), για την κάλυψη των λειτουργικών και παιδαγωγικών αναγκών του και την προώθηση των ιδιαίτερων σκοπών του ως Προτύπου.

 

Εθελοντισμός – Μία μέρα για το σχολείο

 • Συνεχίζεται η καθιερωμένη μέρα εθελοντισμού για την αντιμετώπιση καθημερινών αναγκών και για τη βελτίωση της σχολικής ζωής.
 • Με πρόσκληση του/της Διευθυντή/ύντριας, που ανακοινώνεται και στην ιστοσελίδα του σχολείου, μαθητές, γονείς και καθηγητές προσφέρουν, εφόσον το επιθυμούν, εθελοντική εργασία (ευπρεπισμό σχολικών χώρων, καθαρισμούς, φυτεύσεις, βαψίματα κ.λπ.) εκτός διδακτικού ωραρίου και κατά προτίμηση στο τέλος της εβδομάδας.

 • Ο/Η Διευθυντής/ύντρια φροντίζει να διατίθενται τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία. 

 

Ό,τι δεν αναφέρεται στον εσωτερικό κανονισμό ρυθμίζεται από τους νόμους του κράτους. Οι παραπάνω κανόνες μπορούν να εφαρμοστούν μόνο αν όλοι όσοι ζούμε και εργαζόμαστε σε αυτό το σχολείο αποφασίσουμε να τους τηρήσουμε και να τους υπερασπιστούμε με την ελεύθερη βούλησή μας.

Η Διευθύντρια

  Καλλιόπη Σταύρου

 

Νοέμβριος ’23

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/to-scholio-me-mia-matia/esoterikos-kanonismos-litourgias/