«

»

Σεπ 12 2023

Προκήρυξη μίας θέσης μαθητή/ήτριας στη B τάξη για το σχολικό έτος 2023-24

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου Γυμνασίου & Πρότυπου Λυκείου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων προκηρύσσει την παρακάτω κενή θέση μαθητή/τριας στο Πρότυπο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2023-24:

Για τη B΄ τάξη

  • μία (1) θέση μαθητή/ήτριας για το τμήμα B4 με δεύτερη ξένη γλώσσα Γερμανικά ή Ιταλικά

Οι γονείς/κηδεμόνες των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στο σχολείο αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 13/9/2023 έως και την Παρασκευή 15/9/2023 (ως τις 13.30′). Σε κάθε αίτηση θα αποδίδεται κωδικός που θα είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης.

 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις (22010/Δ6/24-2-2023, κεφ. Γ΄, άρ.5 και αρ. 64/ΔΕΠΠΣ) οι αιτήσεις κατατίθενται:
α) με προσωπική παρουσία και των δύο γονέων/κηδεμόνων, άλλως, η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του απόντος γονέα/κηδεμόνα ότι συναινεί στη συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (εκδίδεται ηλεκτρονικά από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr ή μέσω ΚΕΠ)
ή
β) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου (mail@gym-zosim.ioa.sch.gr) με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Τονίζεται ότι εφόσον η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά, θα πρέπει να επισυναφθούν υπεύθυνες δηλώσεις και των δύο γονέων/κηδεμόνων μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στην ιστοσελίδα gov.gr
  • Υπόδειγμα αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης (Word, PDF)

 

Εφόσον οι αιτήσεις που θα υποβληθούν είναι περισσότερες της μίας, η επιλογή θα διενεργηθεί με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων στην Κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και στα Μαθηματικά (με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρες 10.00-12.30 π.μ. στον χώρο του Πρότυπου Γυμνασίου.

  • Κατά την ημέρα διεξαγωγής της δοκιμασίας δεξιοτήτων (τεστ) οι υποψήφιοι μαθητές/τριες προσέρχονται μία ώρα πριν από την έναρξη της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων με αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο για την ταυτοποίησή τους.
  • Οι μαθητές/τριες εξετάζονται στην Ελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατόν πενήντα λεπτών (150′) με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, είκοσι πέντε (25) για κάθε γνωστικό πεδίο. Τα γραπτά βαθμολογούνται με κλίμακα 0-100 μορίων, πενήντα (50) μόρια για κάθε ένα από τα εξεταζόμενα πεδία.
  • Αντικείμενο της δοκιμασίας είναι στοιχεία των παραπάνω γνωστικών πεδίων, τα οποία οι μαθητές/τριες ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στις προηγούμενες τάξεις της οικείας βαθμίδας. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω διαδικασία.
  • Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των υποψηφίων και οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων θα πρέπει να δηλώσουν ότι δέχονται ή αρνούνται τη θέση με υπεύθυνη δήλωσή τους.

  • Δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.
 
Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Ως υποψήφιοι/ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ορίζονται οι μαθητές/τριες που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ε της με στοιχεία 22010/Δ6/24-2-2023 (Β΄1062) Υπουργικής Απόφασης (άρθρα 12-13), στην οποία ορίζεται και ο τρόπος εξέτασης των παραπάνω μαθητών, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν εμπρόθεσμα στη σχολική μονάδα.

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/prokiryxi-mias-thesis-mathiti-trias-sti-b-taxi-gia-to-scholiko-etos-2023-24/