«

»

Μαΐ 06 2021

Πληροφορίες για τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self-test) μαθητών/τριών

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική εγκύκλιο, από τη Δευτέρα 10/5 ξεκινά η επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων με τη διαδικασία του self-testing. Δείτε και τις παρακάτω συνοπτικές οδηγίες:
 
Δύο (2) φορές την εβδομάδα το self-test
Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικἠς δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τα μέλη του βοηθητικού προσωπικού των σχολικών μονἀδων και διενεργείται δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης, και πριν από την έναρξη των μαθημάτων.
Ο έλεγχος συνιστἀται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολικἠ μονάδα.
 
Δωρεάν από το φαρμακείο
Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεἀν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφἀλισης (ΑΜΚΑ) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε ἀλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες τον δωρεἀν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβἀνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων).
Μαζί με τον δωρεἀν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβἀνονται και ενημερωτικἀ φυλλἀδια.
 
Πότε θα γίνει η προμήθεια των self-test
Οι μαθητές μπορούν να προμηθεύονται το πρώτο διαγνωστικό τεστ από την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και το δεύτερο από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.
 
Kατ’ οίκον το self-test
Ο δωρεἀν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες 13 ετών και ἀνω, ο έλεγχος θα διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους, ενώ για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες 13 ετών και κἀτω, με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα.
 
Δήλωση του αποτελέσματος
Μετἀ την εξαγωγή αποτελέσματος:
Οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr , η οποία είναι προσβἀσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κἀρτα για Covid-19», στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) σύμφωνα με το ἀρθρο 24 του ν.4727/2020 (Α΄ 184) και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.
  • Εἀν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα τη σχολική κἀρτα αρνητικού αποτελέσματος.
  • Εἀν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κἀρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσἀρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεἀν επαναληπτικό έλεγχο.

Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοίς μαθητές/τριες και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεἀν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Εἀν ο δωρεἀν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονἀδας, επιδεικνύοντας την ωςνω βεβαίωση.
 
Χειρόγραφες βεβαιώσεις
Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κἀρτας COVID-19 για τους/τις μαθητές/τριες, αυτή μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών.
 
Σχολική κάρτα
Ο/Η μαθητής/τρια θα επιδεικνύει απλώς (δεν θα παραδίδει) τη σχολική κἀρτα εντός της τἀξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου, σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια ή τον Υποδιευθυντή/τρια.
 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/plirofories-gia-ton-aytodiagnostiko-elegcho-self-test-mathiton-trion/