Όμιλοι

1. Ο θεσμός των Ομίλων στα Π.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4692/2020, παρ.2 ε, ένας από τους σκοπούς των Πρότυπων σχολείων είναι “η δημιουργία ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και από άλλα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης”.

Ν. 4692 (ΦΕΚ 111/2020, τ. Α΄)

Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις

Άρθρο 17

 1. Οι όμιλοι αφορούν σε επιμέρους γνωστικούς τομείς, θεματικές ή δημιουργικές δραστηριότητες και λειτουργούν εκτός του ωρολόγιου προγράμματος. Σε συνεννόηση με το ΕΠ.Ε.Σ. μπορούν να καλούνται στους ομίλους πρόσωπα που συνδέονται με το γνωστικό αντικείμενο ή πεδίο του ομίλου. Η απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. για τη δημιουργία ομίλων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ.. Στους ομίλους των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές από άλλα δημόσια σχολεία. Η εγγραφή των μαθητών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στους ομίλους γίνεται με αίτηση των γονέων τους ή του γονέα που έχει την επιμέλεια προς το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου. Η εγγραφή των μαθητών που φοιτούν σε άλλα δημόσια σχολεία γίνεται με απόφαση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., έπειτα από αίτηση των γονέων τους ή του γονέα που έχει την επιμέλεια. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στους ομίλους προσμετράται για την κάλυψη του διδακτικού τους ωραρίου.

 

2. Κανονισμός λειτουργίας των ομίλων στα Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.

Όπως προβλέπει ο παραπάνω νόμος (άρ.14, παρ.3 ιγ), οι Όμιλοι στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία λειτουργούν σύμφωνα με ενιαίο κανονισμό λειτουργίας που εκδίδεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ ή Ε.Ε.Π.Π.Σ., η οποία επίσης διοργανώνει μαθητικούς αγώνες στα πεδία στα οποία λειτουργούν όμιλοι, όπου μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και από άλλα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της ίδιας βαθμίδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

Απόφαση Δ.Ε.Π.Π.Σ. Γ1/146715/09-10-2013/ΥΠΑΙΘ

Α. Προϋποθέσεις για την ίδρυση και την λειτουργία των ομίλων

Για την ίδρυση ομίλων, οι οποίοι με κανένα τρόπο δεν πρέπει να έχουν “απλά χαρακτήρα επέκτασης, υποστήριξης και εντατικοποίησης αυτών που γίνονται στο σχολείο και προετοιμασίας για τις εξετάσεις του σχολείου” (δηλαδή σχηματικά έναν «φροντιστηριακό» χαρακτήρα), υποβάλλονται προτάσεις των εκπαιδευτικών στο ΕΠ.Ε.Σ. στις οποίες πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια:

 • η συγκεκριμένη θεματική του ομίλου
 • οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα (ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, καλλιέργεια ενδιαφερόντων και κλίσεων, δοκιμασία νέων γνωστικών αντικειμένων και διδακτικών πρακτικών, εισαγωγή στο σχολικό πρόγραμμα νέων γνωστικών αντικειμένων και διδακτικών πρακτικών) από τη λειτουργία του ομίλου
 • το αναλυτικό πρόγραμμα με το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του σε ετήσια βάση
 • ο αριθμός και η ειδικότητα των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών του σχολείου καθώς και ειδικών συνεργατών εκτός αυτού
 • το προτεινόμενο διδακτικό υλικό (ο διδάσκων μπορεί να διευκολύνει τους μαθητές παράγοντας ο ίδιος εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη/ηλεκτρονική μορφή ή υποδεικνύοντας την αναζήτησή του σε πηγές όπως το διαδίκτυο, τις βιβλιοθήκες, διάφορους εξειδικευμένους οργανισμούς ή φορείς κλπ), η τάξη ή οι τάξεις στις οποίες απευθύνεται
 • το σύστημα αποτίμησης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων τα παραδοτέα
 • η τυχόν συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς, σχολεία, κ.λπ.), με ειδικούς επιστήμονες, καλλιτέχνες κλπ, καθώς και οι τυχόν αναγκαίες και απαραίτητες εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Β. Αριθμός μαθητών, παρακολούθηση, ωράριο λειτουργίας

Για τις εγγραφές των μαθητών στους ομίλους, τις συνθήκες παρακολούθησης των ομίλων και το ωράριο λειτουργίας τους ισχύουν τα εξής:

 • Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία ενός ομίλου ορίζεται στους 11 και ο μέγιστος στους 20. Η τυχόν υπέρβαση του ορίου των 20 μαθητών, λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών που αφορούν στο πρόγραμμα και στη λειτουργία του ομίλου, προϋποθέτει επαρκή αιτιολόγηση από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και εκτός από την απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. απαιτείται και έγκριση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών υπολείπεται των 11 μαθητών ανά τμήμα.
 • Οι όμιλοι, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους τους, μπορεί να προσφέρονται σε μαθητές για μια ή περισσότερες τάξεις.
 • Ένας μαθητής μπορεί να συμμετάσχει σε δύο ομίλους κατ’ ανώτατο όριο.
 • Η επιλογή των μαθητών γίνεται με δοκιμασίες ανίχνευσης δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων ανάμεσα στους μαθητές του σχολείου και των γειτονικών σχολείων, εκτός και εάν ο υπεύθυνος του ομίλου προτείνει αιτιολογημένα άλλες διαδικασίες επιλογής.
 • Οι όμιλοι λειτουργούν μετά το κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα σε ωράριο που καθορίζει κάθε σχολείο. Η λειτουργία τους όμως δεν κρίνεται σκόπιμο να ξεκινά μετά τις 14.30 μ.μ.
 • Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή των μαθητών στον όμιλο απαιτείται:
  α) η συστηματική παρακολούθηση (ο μαθητής δεν μπορεί να απουσιάσει πάνω από 8 ή 16 διδακτικές ώρες ετησίως, ανάλογα με το αν η διάρκεια του προγράμματος είναι 40 ή 80 ώρες αντίστοιχα) και

β) η εκπόνηση εργασιών ή και η πραγματοποίηση οποιουδήποτε άλλου έργου τους ανατεθεί από τον υπεύθυνο/ους του ομίλου.
Μαθητές που δεν ανταποκρίνονται συστηματικά στις παραπάνω υποχρεώσεις χάνουν το δικαίωμα συνέχισης της παρακολούθησης των εργασιών του ομίλου.

 • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ομίλου ο μαθητής παίρνει πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής.
 • Το ελάχιστο εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας ενός ομίλου είναι οι δύο διδακτικές ώρες και το μέγιστο οι 4 ώρες.
 • Η λειτουργία ενός ομίλου θεωρείται επαρκής αν πραγματοποιούνται κατ’ ελάχιστο 40 ώρες ετησίως, για τους ομίλους με δίωρη εβδομαδιαία λειτουργία και 80, για τους ομίλους με τετράωρη εβδομαδιαία λειτουργία.
 • Μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε σχολικού έτους δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του σχολείου οι προτεινόμενοι όμιλοι, το αναλυτικό πρόγραμμα και οι προϋποθέσεις εισαγωγής των μαθητών σ’ αυτούς. Δηλώσεις ενδιαφέροντος από τους μαθητές υποβάλλονται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου στη διεύθυνση του σχολείου.
 • Η επιλογή των μαθητών στους ομίλους ολοκληρώνεται την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους και ταυτόχρονα ξεκινά η λειτουργία τους, η οποία ολοκληρώνεται με το πέρας του σχολικού έτους (τηρούνται οι σχολικές αργίες που ισχύουν για το υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα).

Γ. Αριθμός, ωράριο και υποχρεώσεις υπεύθυνων ομίλων

Σχετικά με τον αριθμό, το ωράριο και τις υποχρεώσεις των υπευθύνων των ομίλων ισχύουν τα εξής:

 • Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π. & Π.Σ. έχει την ευθύνη για την κατάρτιση του προγράμματος και την εύρυθμη λειτουργία των ομίλων.
 • Κάθε εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας μπορεί να συμμετέχει σε έναν μόνο όμιλο.
 • Σε κάθε όμιλο έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν έως 2 εκπαιδευτικοί.
 • Οι ώρες διδασκαλίας στους ομίλους συνυπολογίζονται στο ωράριο των εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι του ομίλου είναι 2, δικαιούνται μείωση του κανονικού τους ωραρίου κατά το ήμισυ των ωρών λειτουργίας του ομίλου.
 • Οι υπεύθυνοι των ομίλων έχουν την ευθύνη κατάρτισης του αναλυτικού προγράμματος του ομίλου, καθορισμού ή και παραγωγής του σχετικού διδακτικού υλικού και ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμήθειάς του από τους μαθητές, καθώς και του καθορισμού των στόχων και των υποχρεώσεων των μαθητών για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.
 • Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός τηρεί βιβλίο όπου καταγράφεται αναλυτικά το περιεχόμενο των συναντήσεων του ομίλου και των δραστηριοτήτων του καθώς και το βιβλίο παρουσιών των μαθητών.
 • Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για την ίδρυση ομίλου πρέπει μέχρι 20 Μαΐου κάθε σχολικού έτους να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή εγγράφως τις προτάσεις τους στο ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου.
 • Ο/οι υπεύθυνος/οι του ομίλου οφείλουν να καταθέσουν έκθεση για την πορεία υλοποίησης και αποτίμησης του προγράμματος του ομίλου, η οποία θα υποβληθεί σε δύο φάσεις, η αρχική στα τέλη Ιανουαρίου και η τελική στα τέλη Μαΐου.
 • Οι δράσεις, τα αποτελέσματα και οι εκθέσεις των ομίλων δημοσιοποιούνται συστηματικά στο δικτυακό τόπο της σχολικής μονάδας με στόχο την διάχυση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας τους και την ενημέρωση της σχολικής και της ευρύτερης κοινότητας.

Δ. Τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας

Το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου σε συνεργασία με το Σύλλογο διδασκόντων αποφασίζει μέχρι τέλη Μαΐου την ίδρυση τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στους γνωστικούς τομείς των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών, της ελληνικής γλώσσας και των αρχαίων ελληνικών. Στα τμήματα αυτά δοκιμάζονται εναλλακτικοί τρόποι και μέσα διδασκαλίας για παιδιά με όχι μεγάλο ενδιαφέρον και σχετικά χαμηλές επιδόσεις ως προς τα παραπάνω μαθήματα. Η παραγωγή και η χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ίδρυση και την αποτελεσματική λειτουργία αυτών των τμημάτων. Η λειτουργία τους αξιολογείται σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους (διαμορφωτική αξιολόγηση) αλλά και με την ολοκλήρωσή του (τελική αξιολόγηση) από εκπαιδευτική και ερευνητική άποψη. Τα τελικά αποτελέσματα δημοσιοποιούνται στο δικτυακό τόπο της σχολικής μονάδας.

Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας είναι οι ακόλουθες:

 • Το ωράριο λειτουργίας των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας ορίζεται έως δύο ώρες εβδομαδιαίως.
 • Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία ενός τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας ορίζεται στους 11 και ο μέγιστος στους 20.
 • Η επιλογή των μαθητών των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας ολοκληρώνεται έως το τέλος Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους. Η λειτουργία τους ξεκινά την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται με το πέρας του σχολικού έτους (τηρούνται οι σχολικές αργίες που ισχύουν για το υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα).
 • Η επιλογή των μαθητών των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας γίνεται μετά από πρόταση του διδάσκοντα και σε συνεννόηση με τους κηδεμόνες των μαθητών.
 • Τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας λειτουργούν μετά το κανονικό πρόγραμμα σε ωράριο που καθορίζει κάθε σχολείο. Η λειτουργία τους όμως δεν κρίνεται σκόπιμο να ξεκινά μετά τις 14.15.
 • Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των μαθητών στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας είναι:

α) η συστηματική παρακολούθηση (ο μαθητής δεν μπορεί να απουσιάσει πάνω από 8 διδακτικές ώρες ετησίως)

β) η εκπόνηση εργασιών και ό,τι άλλο του ανατεθεί από τον διδάσκοντα.

Μαθητές που δεν ανταποκρίνονται στις παραπάνω προϋποθέσεις χάνουν το δικαίωμα συνέχισης παρακολούθησης του προγράμματος.

 • Οι ώρες διδασκαλίας στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας συνυπολογίζονται στο ωράριο των εκπαιδευτικών.
 • Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός τηρεί βιβλίο ύλης και βιβλίο απουσιών των μαθητών.

Ε. Εύρυθμη λειτουργία των ομίλων

Για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των ομίλων συστήνονται άμισθες επιτροπές έγκρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησής τους. Οι επιτροπές ορίζονται με Απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και έχουν διάρκεια λειτουργίας ενός σχολικού έτους.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/omili/

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.