Εισαγωγή μαθητών

Η εισαγωγή μαθητών/ριών στα Πρότυπα Γυμνάσια γίνεται έπειτα από εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.  Τα επιμέρους ζητήματα αναφορικά με τη διαδικασία εισαγωγής και τα αρμόδια όργανα για τη διενέργειά της καθορίζονται με υπουργική απόφαση έπειτα από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και γνωμοδότηση του Ι.Ε.Π. (ν. 4692/2020 άρ. 18). Η επιλογή πραγματοποιείται στο τέλος του προηγούμενου σχολικού έτους με γενική ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία συντονίζει τη διαδικασία και διασφαλίζει και το αδιάβλητο της επιλογής. Οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή μαθητών/τριών στη διαδικασία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται εγκαίρως.

Κατά τα ισχύοντα, η εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια γίνεται με γραπτή δοκιμασία στην κατανόηση κειμένων Ελληνικής Γλώσσας και στα Μαθηματικά. Η δοκιμασία αυτή οργανώνεται και διεξάγεται από ειδική επιτροπή ανά Πρότυπο Σχολείο. Η επιλογή των θεμάτων και η αξιολόγηση των γραπτών γίνεται κεντρικά από επιτροπές που ορίζει η Δ.Ε.Π.Π.Σ., ενώ την ευθύνη για τη συμπληρωματική εισαγωγική διαδικασία, σε περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις στις επόμενες τάξεις, έχουν τα όργανα διοίκησης και το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου. Στην ιστοσελίδα και στο ιστολόγιο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. αναρτώνται τόσο τα θέματα των εξετάσεων όσο και ενδεικτικά θέματα για τους υποψηφίους.

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ Π.&ΠΕΙ.Σ.
 • 2024-2025 Υπουργική απόφαση 25451/Δ6/11.3.2024 (ΦΕΚ 1671/2024 τ.Β΄)

Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία

 • 2023-2024 Υπουργική απόφαση 22010/Δ6/24-2-2023 (ΦΕΚ 1062/2023 τ.Β΄)

Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία

 • 2022-2023 Υπουργική απόφαση 28270/Δ6/14-3-2022 (ΦΕΚ 1144/2022 τ.Β΄)

Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2022-2023

 • 2021-2022 Υπουργική απόφαση 58877/Δ6 (ΦΕΚ 2184/2021 τ.Β΄)

Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022

 • 2020-2021 Υπουργική απόφαση 73226/Δ6 (ΦΕΚ 2261/2020 τ.Β΄)
 • 2020-2021 Κοινή Υπουργική απόφαση 73160/Δ6 (ΦΕΚ 2260/2020 τ.Β΄)

Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία / Κοινή Υ.Α. 73160/Δ6/12-6-2020 (ΦΕΚ 2260/2020 τ.Β΄)

 • 2019-2020 Υπουργική απόφαση 67563/Δ6 (ΦΕΚ 1638/2019 τ.Β΄)

Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020

 • 2018-2019 Υπουργική απόφαση 30813/Δ6 (ΦΕΚ 810/2018 τ.Β΄)

Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

 • 2017-2018 Υπουργική απόφαση 63619/Δ6 (ΦΕΚ 1367/2017 τ.Β΄)

Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018

 • 2016-2017 Υπουργική απόφαση 47381/Δ6/2016 (ΦΕΚ 847/2016 τ.Β΄)

Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017

 • 2015-2016 Ανακοίνωση Δ.Ε.Π.Π.Σ. 15/05/2015

Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής των μαθητών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία

 • 2014-2015 Απόφαση Δ.Ε.Π.Π.Σ. Γ1/14987/2014 (ΦΕΚ 269/2014 τ.Β΄, ΑΔΑ: ΒΙΡΜ9-725)

Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2014-2015

 • 2013-2014 Απόφαση Δ.Ε.Π.Π.Σ. 34520/Δ1/2013 (ΦΕΚ 600/2013 τ.Β΄, ΑΔΑ: ΒΕΔΖ9-ΝΟ5)

Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2013-14

 

*   *   *   *   *

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία

Οι σχετικές διατάξεις του νόμου 4692/2020

 

Νόμος 4692/2020 (ΦΕΚ 111/2020, τ. Α΄)

Άρθρο 18             
Επιλογή μαθητών
              

1. Η εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου γίνεται έπειτα από εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π. καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τον τύπο των εξετάσεων ή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις, τη διαδικασία, τον χρόνο και τα αρμόδια όργανα για τη διενέργεια των εξετάσεων και τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών και διασφαλίζει τον αδιάβλητο χαρακτήρα τους. Με όμοια διαδικασία καλύπτονται οι κενές θέσεις που προκύπτουν στις επόμενες τάξεις. Την ευθύνη για την ανωτέρω συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων ή δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων έχουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου και το οικείο ΕΠ.Ε.Σ., ενώ κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στη διεξαγωγή της συμπληρωματικής διαδικασίας εξετάσεων ή δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων καθορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στα σχολεία που χαρακτηρίζονται ως Π.Σ., για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου από τον χαρακτηρισμό του σχολείου ως Π.Σ. και εφεξής.

2. Η εισαγωγή των μαθητών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Πρότυπου Γυμνασίου σε συνδεδεμένο Πρότυπο Λύκειο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13, υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις. Εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων διενεργούνται για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν στην εισαγωγική τάξη του Πρότυπου Λυκείου. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών και διασφαλίζει τον αδιάβλητο χαρακτήρα τους. Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μπορεί να διενεργείται συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων ή δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, την ευθύνη των οποίων έχουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου και το οικείο ΕΠ.Ε.Σ.. Με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ, καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στη διεξαγωγή της συμπληρωματικής διαδικασίας εξετάσεων ή δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων. Κατά τα λοιπά, στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρμόζονται τα εδάφια δεύτερο έως έκτο της παρ. 1.

3. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση και να συμμετάσχει στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ένα Π.Σ.. Η συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του μαθητή. Η κατάθεση της αίτησης της παρούσας δεν αποκλείει την συμμετοχή του αιτούντος στην κλήρωση για την εισαγωγή σε ένα ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 7.

4. Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα της Α΄ Γυμνασίου ή της Α΄ Λυκείου Π.Σ. για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται, με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισμού ενός σχολείου ως Π.Σ. η εισήγηση του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται από τον Διευθυντή του Π.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του σχολείου ως Π.Σ., αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον χρόνο υποβολής της εισήγησης.   
   
9. Σε περίπτωση πρόβλεψης ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για εισαγωγή σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αίτησης, ο τρόπος αυθεντικοποίησης των χρηστών της πλατφόρμας, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό και λεπτομερειακό ζήτημα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.             [=Κοινή Υ.Α. 73160/Δ6/12-6-2020]

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/isagogi-mathiton/

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.