«

»

Ιούν 16 2024

Επίδειξη απαντητικών φύλλων της εισαγωγικής δοκιμασίας στα Πρότυπα (Μάιος 2024)

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.:

Επίδειξη απαντητικών φύλλων της δοκιμασίας εισαγωγής στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

“Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 19  του άρθρου 4 του κεφ. Γ της Υ.Α. 25451/Δ6/14-3-2024 (Β’ 1671), με την υπό στοιχεία 89/ΔΕΠΠΣ/13-6-2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΑΔΑ:  Ψ7ΠΛ46ΝΚΠΔ-Α5Σ) ορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και η διαδικασία επίδειξης των απαντητικών φύλλων των μαθητών στους οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως, εφόσον οι ανωτέρω  επιθυμούν να λάβουν γνώση.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (υπόδειγμα αίτησης ΕΔΩ)  προς το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων από την Δευτέρα 17 Ιουνίου έως την Τετάρτη 17  Ιουλίου 2024.

Η αίτηση αποστέλλεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. protocol@minedu.gov.gr

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται, εκτός από τα στοιχεία του/της αιτούντα/αιτούσας, το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/-ας μαθητή/-τριας, τα σχολεία στα οποία ήταν υποψήφιος/-α,  ο κωδικός της αίτησης συμμετοχής, ο 6ψήφιος κωδικός υποψηφίου/-ας και το εξεταστικό κέντρο στο οποίο διαγωνίσθηκε.

Η αίτηση συνυπογράφεται (με θεώρηση γνησίου υπογραφής) και από τους δύο (2) γονείς / κηδεμόνες ή υποβάλλεται ξεχωριστά από τον κάθε γονέα / κηδεμόνα με ψηφιακή υπογραφή (ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου) μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης (gov.gr).

Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων οι αιτούντες, θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ημερομηνία του ραντεβού τους και τον τόπο στον οποίο θα λάβουν γνώση του απαντητικού φύλλου. Η επίδειξη των απαντητικών φύλλων θα ξεκινήσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Διευκρινίζεται ότι τα απαντητικά φύλλα θα είναι φωτοτυπημένα, δεν προβλέπεται χορήγηση αντιγράφων και διαδικασία αναβαθμολόγησης.

Η επίδειξη θα γίνει αποκλειστικά και μόνον στον γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του/της μαθητή/-τριας ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του/της. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο λήψη της εικόνας του γραπτού (φωτογραφία με κινητό, βιντεοσκόπηση κ.λπ.).”

Δείτε την σχετική απόφαση της ΔΕΠΠΣ εδώ.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/epideixi-apantitikon-fyllon-tis-eisagogikis-dokimasias-sta-protypa-maios-2024/