Ενισχυτική διδασκαλία

Η λειτουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στα Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ. ρυθμίζεται σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 69/05-10-2023 απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας και τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, μέρος Β, ως εξής:

Β. ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας αφορούν στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που εξετάζονται γραπτώς ενδοσχολικά και σε μαθήματα ή τομείς που εξετάζονται πανελλαδικά για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών.

Στα τμήματα αυτά αξιοποιούνται σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες και μέσα διδασκαλίας, ανάλογα με το γνωστικό υπόβαθρο και τα μαθησιακά χαρακτηριστικά των μαθητών που συμμετέχουν. Η παραγωγή και η χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού είναι αναγκαία προϋπόθεση για την δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία αυτών των τμημάτων. Η διδασκαλία στα εν λόγω τμήματα ακολουθεί την διδακτέα ύλη των αντίστοιχων μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών. Η λειτουργία τους και τα μαθησιακά αποτελέσματα αξιολογούνται σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους (διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση) για παιδαγωγικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Β1. Δημιουργία και λειτουργία των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. αποφασίζει τη δημιουργία και την λειτουργία των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας μετά από πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Με την έναρξη του σχολικού έτους και εντός του μηνός Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν τμήματα ενισχυτικής Διδασκαλίας, υποβάλλουν την πρότασή τους στο Σύλλογο Διδασκόντων, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. Στη συνέχεια, ο Σύλλογος Διδασκόντων εισηγείται για τις προτάσεις στο ΕΠ.Ε.Σ. το οποίο αποφασίζει για την υλοποίησή τους.

Η Απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. για την λειτουργία των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και η επιλογή των μαθητών ολοκληρώνεται έως το τέλος Οκτωβρίου και αρχίζει ταυτόχρονα και η λειτουργία τους η οποία ολοκληρώνεται με το πέρας του διδακτικού έτους. Οι δηλώσεις/αιτήσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή των μαθητών σε τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας υποβάλλονται από τους ασκούντες την γονική μέριμνα στη διεύθυνση του σχολείου στα τέλη Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ορίζονται από το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Στην πρόταση των εκπαιδευτικών για τη δημιουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας είναι απαραίτητο να προσδιορίζονται με σαφήνεια:

 • το μάθημα
 • η τάξη
 • τα προσδοκώμενα αποτελέσματα
 • η διδακτική μεθοδολογία
 • οι ημέρες, οι ώρες και ο χώρος λειτουργίας του τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας
 • το προτεινόμενο διδακτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) και τα διδακτικά μέσα
 • ο τρόπος αξιολόγησης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • τα παραδοτέα
Β2. Αριθμός μαθητών, παρακολούθηση, ωράριο λειτουργίας

Για τις εγγραφές των μαθητών στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, τις συνθήκες παρακολούθησης και το ωράριο λειτουργίας τους ισχύουν τα εξής:

 • Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για την λειτουργία του τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας ορίζεται στους έξι (6) και ο μέγιστος στους δεκαπέντε (15). Η τυχόν υπέρβαση ή μείωση του αριθμού των δεκαπέντε ή των έξι μαθητών αντίστοιχα, λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών, προϋποθέτει επαρκή αιτιολόγηση από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και Απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. Ένας μαθητής μπορεί να συμμετάσχει έως σε τρία (3) τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας κατ’ ανώτατο όριο.
 • Η επιλογή των μαθητών των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας γίνεται μετά από πρόταση του διδάσκοντα και σε συνεννόηση με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών.
 • Το ωράριο λειτουργίας των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας ορίζεται έως δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως.
 • Τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας λειτουργούν μετά το κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα σε ώρες που ορίζει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. Η έναρξη της λειτουργίας τους είναι απαραίτητο να έχει πραγματοποιηθεί έως τις 14:30.
 • Η λειτουργία ενός τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας θεωρείται επαρκής αν πραγματοποιούνται κατ’ ελάχιστο είκοσι (20) ώρες ετησίως, για τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας με μονόωρη εβδομαδιαία λειτουργία και σαράντα (40) ώρες για τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας με δίωρη εβδομαδιαία λειτουργία.
 • Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή των μαθητών στο τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας απαιτείται:

(α) η συστηματική παρακολούθηση (ο μαθητής δεν μπορεί να απουσιάσει παραπάνω από 4 ή 8 διδακτικές ώρες ετησίως, ανάλογα με το αν η διάρκεια του προγράμματος είναι 20 ή 40 ώρες αντίστοιχα) και

(β) η εκπόνηση εργασιών και ό,τι άλλο του ανατεθεί από τον διδάσκοντα.

Μαθητές που δεν ανταποκρίνονται στις παραπάνω υποχρεώσεις δεν δύνανται να παρακολουθήσουν περαιτέρω το πρόγραμμα.

 • Η επιλογή των μαθητών των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας ολοκληρώνεται έως το τέλος Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.
 • Η λειτουργία τους αρχίζει την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται με το πέρας του διδακτικού έτους.
Β3. Αρμοδιότητες του ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και καθήκοντα των υπεύθυνων εκπαιδευτικών στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας – Παραδοτέα

Σχετικά με τις αρμοδιότητες του ΕΠ.Ε.Σ., τα καθήκοντα των υπεύθυνων εκπαιδευτικών στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας ισχύουν τα εξής:

 • Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη δημιουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας υποβάλλουν σχετική πρόταση με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (βλέπε ενότητα Β1), σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή, στο Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος εισηγείται σχετικά για να αποφασίσει το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.
 • Το ΕΠ.Ε.Σ. σε συνεργασία με τον/την Διευθυντή/τρια του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και τους εκπαιδευτικούς που είναι συντονιστές μαθημάτων, έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση του προγράμματος, την εύρυθμη λειτουργία και την εποπτεία των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας.
 • Κάθε εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας μπορεί να διδάξει το πολύ σε δύο (2) τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας με την προϋπόθεση το διδακτικό ωράριο που διατίθεται για ενισχυτική διδασκαλία, δημιουργία ομίλου, άλλες δράσεις κλπ να μην υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες.
 • Σε κάθε τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας έχει δικαίωμα να διδάξει ένας (1) μόνον εκπαιδευτικός.
 • Οι υπεύθυνοι των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας έχουν την ευθύνη της υλοποίησης του τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας, σύμφωνα με την Απόφαση έγκρισης της πρότασής τους από το ΕΠ.Ε.Σ.
 • Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί τηρούν «Βιβλίο Ύλης» όπου καταγράφεται αναλυτικά το περιεχόμενο των συναντήσεων και των δραστηριοτήτων της ενισχυτικής διδασκαλίας καθώς και το «Βιβλίο Παρουσιών» των μαθητών.
 • Οι υπεύθυνοι των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας οφείλουν να καταθέσουν Έκθεση για την αποτίμηση του προγράμματος του τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας, η οποία θα υποβληθεί στα τέλη Μαΐου ή αρχές Ιουνίου του σχολικού έτους υλοποίησής του.
 • Οι υπεύθυνοι των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, στο τέλος του διδακτικού έτους και κατά τη συνεδρίαση της αποτίμησης/αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, ενημερώνουν τον Σύλλογο Διδασκόντων για τα αποτελέσματα από τη λειτουργία των εν λόγω τμημάτων. Στο σχετικό Πρακτικό αναφέρονται τα τμήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας που υλοποιήθηκαν.
 • Ο υπεύθυνος του τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας, με την ολοκλήρωσή του, οφείλει να καταθέσει «φάκελο παραδοτέων» στο ΕΠ.Ε.Σ. που περιέχει: (α) έκθεση πεπραγμένων – αυτοαξιολόγησης στην οποία να σχολιάζει και να αποτιμά όλα τα στοιχεία της πρότασης που είχε καταθέσει, στη μορφή που είχε εγκριθεί από το ΕΠ.Ε.Σ. κατά την έναρξη του σχολικού έτους (ενότητα Β1), (β) το «Βιβλίο Ύλης», (γ) το «Βιβλίο παρουσιών», (δ) κατάσταση των μαθητών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την φοίτησή τους στο τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας και κατάσταση των μαθητών που δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς την φοίτησή τους.
 • Το ΕΠ.Ε.Σ. χορηγεί βεβαίωση στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον Πρόεδρο του ΕΠ.Ε.Σ. Η βεβαίωση περιλαμβάνει τα στοιχεία του σχολείου, το σχολικό έτος, το όνομα του εκπαιδευτικού, το μάθημα, την τάξη, την Απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. για την σύστασή του τμήματος της ενισχυτικής διδασκαλίας, τη συνολική διάρκεια του προγράμματος σε ώρες (π.χ. 20 ώρες), τη διάρκειά του σε μήνες (π.χ. από Οκτώβριο 2023 μέχρι Μάιο 2024), τον διοργανωτή φορέα (δηλ. το σχολείο) και τυχόν συνδιοργανωτές και τον τόπο υλοποίησης.
 • Με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και του Διευθυντή της σχολικής μονάδας αρχειοθετούνται στο αρχείο του σχολείου ο «φάκελος παραδοτέων» για κάθε τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων και των φωτοαντιγράφων των βεβαιώσεων που χορηγήθηκαν από το ΕΠ.Ε.Σ. στους εκπαιδευτικούς.

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://gym-zosim.ioa.sch.gr/enischytiki-didaskalia/