Εισαγωγή μαθητών

Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα Γυμνάσια καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ., τέως Δ.Ε.Π.Π.Σ.), ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου διδασκόντων και του Ε.Π.Ε.Σ. του σχολείου (ν. 4327/2015 άρ. 11). Η επιλογή πραγματοποιείται στο τέλος του προηγούμενου σχολικού έτους με γενική ευθύνη της Ε.Ε.Π.Π.Σ., η οποία διασφαλίζει και το αδιάβλητο της επιλογής. Οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή μαθητών στη διαδικασία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της E.Ε.Π.Π.Σ. σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται εγκαίρως.

Η εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια γίνεται με δίωρη γραπτή δοκιμασία στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας και στα Μαθηματικά. Κατά τα ισχύοντα, η γραπτή αυτή δοκιμασία οργανώνεται και διεξάγεται από ειδική επιτροπή ανά Πρότυπο Σχολείο. Η επιλογή των θεμάτων και η αξιολόγηση των γραπτών γίνεται κεντρικά από επιτροπές που ορίζει η Ε.Ε.Π.Π.Σ., ενώ η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελεί αρμοδιότητα του ΕΠ.Ε.Σ. Στην ιστοσελίδα και στο ιστολόγιο της Ε.Ε.Π.Π.Σ. αναρτώνται τόσο τα θέματα των εξετάσεων όσο και ενδεικτικά θέματα για τους υποψηφίους.

 

Θέματα εξετάσεων και απαντήσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια (2019)

Θέματα εξετάσεων και απαντήσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια (2018)

Ενδεικτικά θέματα (2018)

Θέματα εξετάσεων για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια (2017)

Ενδεικτικά θέματα (2017)

Θέματα εξετάσεων και ενδεικτικές απαντήσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια (2016)

Ενδεικτικά θέματα (2016)

Θέματα, απαντήσεις και επισημάνσεις στις δοκιμασίες της Γλώσσας και των Μαθηματικών (2015)

Ενδεικτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια (2015)

Θέματα εξετάσεων και ενδεικτικές απαντήσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια (2014)

Θέματα παρελθόντων ετών (2013) και ενδεικτικά θέματα για τις δοκιμασίες εισαγωγής στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Ιστολόγιο της Δ.Ε.Π.Π.Σ.)

Ενδεικτικά θέματα πειραματικών σχολείων (Ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., Βάση θεμάτων)

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ Π.&Π.Σ.

 

 • 2019-2020 Υπουργική απόφαση 67563/Δ6 (ΦΕΚ 1638/2019 τ.Β΄)

Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020

 

 • 2018-2019 Υπουργική απόφαση 30813/Δ6 (ΦΕΚ 810/2018 τ.Β΄)

Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

 

 • 2017-2018 Υπουργική απόφαση 63619/Δ6 (ΦΕΚ 1367/2017 τ.Β΄)

Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018

 

 • 2016-2017 Υπουργική απόφαση 47381/Δ6/2016 (ΦΕΚ 847/2016 τ.Β΄)

Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017

 

 • 2015-2016 Ανακοίνωση Δ.Ε.Π.Π.Σ. 15/05/2015

Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής των μαθητών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία

 

 • 2014-2015 Απόφαση Δ.Ε.Π.Π.Σ. Γ1/14987/2014 (ΦΕΚ 269/2014 τ.Β΄, ΑΔΑ: ΒΙΡΜ9-725)

Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2014-2015

 

 • 2013-2014 Απόφαση Δ.Ε.Π.Π.Σ. 34520/Δ1/2013 (ΦΕΚ 600/2013 τ.Β΄, ΑΔΑ: ΒΕΔΖ9-ΝΟ5)

Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2013-14

 

*   *   *   *   *

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία

Οι διατάξεις του νόμου 4327/2015

 

Νόμος 4327/2015 (ΦΕΚ 50/2015, τ. Α΄)

Άρθρο 11

Το άρθρο 44 του ν. 3966/2011 (Α’ 118), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

 1. Η Διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα Γυμνάσια καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου διδασκόντων και του Ε.Π.Ε.Σ. του σχολείου. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ., επίσης, συντονίζει και έχει τη γενική ευθύνη για την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών και διασφαλίζει το αδιάβλητο αυτών. Η επιλογή των μαθητών και μαθητριών αφορά στην εισαγωγική σχολική τάξη (Α’ τάξη Γυμνασίου) και μόνο, ενώ η σχολική πορεία των μαθητών και μαθητριών από το Γυμνάσιο στο Λύκειο των σχολείων αυτών υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις. Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στα Πρότυπα Σχολεία στις λοιπές τάξεις πλην της εισαγωγικής γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές που φοιτούν στην ίδια τάξη. Την ευθύνη για αυτή τη συμπληρωματική διαδικασία έχουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου στο οποίο έχουν προκύψει οι κενές θέσεις.
 2. Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής μίας και μόνο μίας σχολικής μονάδας. Στην περίπτωση των δευτεροβάθμιων σχολικών μονάδων κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει την αίτηση συμμετοχής του στις διαδικασίες επιλογής είτε σε μία Πειραματική είτε σε μία Πρότυπη σχολική μονάδα.
 3. Ο αριθμός των μαθητών και μαθητριών σε κάθε τμήμα για το Νηπιαγωγείο ή την Α’ δημοτικού ή την Α’ Γυμνασίου ή την Α’ Λυκείου Πειραματικού ή Πρότυπου Σχολείου για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του ΕΠ.Ε.Σ. κάθε σχολείου, αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες λειτουργίας του.
 4. Η επιλογή των μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά ή Πρότυπα Σχολεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, γίνεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Η ευθύνη και τα έξοδα μετακίνησης των μαθητών και μαθητριών βαρύνουν τους ασκούντες τη γονική τους μέριμνα τόσο για την πλήρη φοίτησή τους όσο και για τη φοίτησή τους στους ομίλους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπου Δ.Ε.Π.Π.Σ. διαβάστε Ε.Ε.Π.Π.Σ.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://gym-zosim.ioa.sch.gr/wp/isagogi-mathiton/

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.